SUFAN SUPONO SURJONO
SUYANI
TAN, IRENE SUTANTO, DRG
THEN DAVID MARTEN
THUNG MUI LAN
TOAR SULTAN SRIWIJOYO R.
VICKY POERNOMO
WAHYUDI KOENCORO, IR
WIBISONO TJITRO
WIHARJO POERNOMO
WINDU WIBISANA
WULANDARI